Izrael erőszakkal bekebelezi a Palesztin Államhoz tartozó területeket.

1. Mit jelent az annexió?

Annexiónak nevezzük, amikor egy állam erőszakkal elcsatol egy másik államhoz tartozó földrészt. Ez a helyzet feltételezi, hogy a területet csatolni szándékozó állam ténylegesen megszállja a területet. Ennélfogva, ahol a nemzetközi jog szerint a megszállás ideiglenes, az annexió megsérti a megszállási törvényt, mivel célja az elfoglalt terület feletti állandó szuverenitás megszerzése. A területek erő alkalmazásával történő megszerzése tilos a nemzetközi jog szerint, attól függetlenül, hogy a területeket agresszió vagy önvédelem során szerezték meg. Egy adott terület erőszakkal történő megszerzésének tilalmával kapcsolatos nemzetközi konszenzus az Egyesült Nemzetek Szervezetének 1945. évi Alapokmányára vezethető vissza, és a nemzetközi jog szerint ez a döntő norma. Ez azt jelenti, hogy az államok nemzetközi közössége egyetért abban, hogy ez a nemzetközi jog alapelve, amelytől való eltérés nem megengedett. Manapság ez az elv alkotja a szabályokon alapuló nemzetközi rendszer alappillérét.

2. Mit jelent az annexió a megszállt Palesztina esetében?

Jeruzsálem 1967-es elfoglalása, és Izrael jelenlegi terve további Palesztin területek elcsatolására, a palesztin nép nemzeti és emberi jogainak tagadását és azok fenyegetését jelenti. Izrael a palesztin területek megszállásának első napjától fogva számos annexiós térképeket tervezett (melyek közül a legnevezetesebb az 1967-es Alon terv 1és az 1978-as Drobles-terv), újrarajzolva Izrael politikai határait. Ma a megszállt Palesztina területe egy kitervelt és kidolgozott Izraeli annexiós folyamat eredménye, amit Izrael 53 éves megszállása alatt igyekezett megvalósítani. Izrael folytatja a palesztin területek elfoglalását, a palesztin tulajdon tönkretételét és elkobzását, a törvénytelen telepek építését, továbbá a palesztin vizek és természeti erőforrások kizsákmányolását.

A nemzetközi bíróság jelenleg vizsgálja Izrael jogellenes magatartását, melyek megsértik a nemzetközi jogot és normákat, bizonyítékot keresve az Izrael által elkövetett háborús bűnökre a Palesztin Állam területein, azaz Ciszjordániában, Kelet-Jeruzsálemben és a Gázai-övezetben. Izrael már a palesztin emberi jogok, az alapvető szabadságjogok, az emberi méltóság, valamint a nemzetközi jog és a nemzetközi humanitárius jog szabályainak szisztematikus megsértésével világosan meghatározott háborús bűncselekményeket követ el, a Római Statútumban meghatározottak szerint: „a lakosságot vagy annak egy részét jogszerű tartózkodási helyéről kitelepíti.”

3. Már megtörtént az annexió?

A palesztin néptől már most is megtagadják a rendelkezést földjeik, határaik és természetes erőforrásaik, vizeik felett. Gyakorlatilag az annexió mutatkozik meg a telepek építésében, a válaszfalban, ami elválasztja a palesztin városokat és falvakat, az ellenőrzőpontokban, amelyek az emberek és az áruk mozgását akadályozzák. A jelenlegi tervek célja a palesztin területek hivatalos és végleges kisajátítása, mintha törvényes elcsatolás lenne. Ez gyakorlatilat egy államot jelent két törvénnyel, amelyek közül az egyik az izraeli telepesekre vonatkozik, a másik pedig egy katonai törvény, ami a palesztinokra vonatkozik. Izrael követelése a világ 139 állama által elismert Palesztin Állam földjei feletti teljes ellenőrzésre megtagadja a palesztin nép elidegeníthetetlen önrendelkezési jogát. Az annexió egy apartheid rendszert eredményez, ami a palesztin nép számára további erőszakot, szenvedését, igazságtalanságot, faji megkülönböztetést hoz magával.

4. Hogyan tette Izrael a szükséges alaptörvényt a törvényes annexióvá?

Számos rasszista törvény elfogadása mellett az előző Knesszet több törvényjavaslatról tárgyalt a palesztin területek elcsatolásával kapcsolatban – hol csak bizonyos telepek elcsatolásáról, hol az összes törvénytelen telep elcsatolásáról. Ezen kívül az izraeli törvényhozók elfogadtak öt törvényjavaslatot a várható annexió előkészítéséhez. Ezek a törvények Ciszjordániára vonatkoznak, és nem igényelnek katonai utasítást a megvalósításukhoz:

1) 2016-ban elfogadták a befektetések ösztönzését a telephelyeken.

2) 2017-ben elfogadták a Felsőoktatási Tanács megszüntetését az „A” területeken, amely megszünteti és áthelyezi a katonai vezetésű Felsőoktatási Tanácsot az Izraelben működő Felsőoktatási Tanácshoz.

3) 2017-ben elfogadták a telepek rendezési törvényét, ami lehetőséget ad a palesztin magántulajdonban lévő földek elsajátítására a telepek javára – ezt a törvényt azonban az Izraeli Legfelsőbb Bíróság törvénytelennek találta.

4) 2018-ban elvették a területek ügyeit a Legfelsőbb Bíróságtól és áthelyezték a Közigazgatási Bíróságokhoz, ezzel kiterjesztve hatáskörét a megszállt palesztin területekre, megszüntetve a különbséget a telepek és az izraeli területek között.

5) 2018-ban elfogadták a törvényt, amely kimondja, hogy Izrael a zsidó nép nemzeti állama, ezzel a zsidó nép a föld kizárólagos tulajdonosa, és csak ők élhetnek rajta önrendelkezési joggal.

5. Lényeges, hogy a Palesztin Állam mely részeit szándékozik Izrael elcsatolni?

Nem lényeges, független a terület nagyságától vagy az elcsatolás ütemezésétől. Az izraeli gyarmatosító terv arról tanúskodik, hogy Izrael rendelkezni akar egész Palesztinával. Az annexió önmagában fenyegetést jelent a nemzetközi jog alapján létező nemzetközi rendszerre. El lett utasítva a palesztin területek elcsatolása a területek nagyságától és földrajzi elhelyezkedésétől függetlenül.

6. Hogyan kapcsolódik az izraeli-amerikai terv (Trump-terv) az izraeli tervvel, aminek célja a Palesztin állam területeinek elcsatolása?

A Trump-terv egész Ciszjordánia elcsatolását jelenti, mivel a terv hetedik részében jogot ad Izraelnek, hogy rendelkezzen biztonsági joggal a Palesztin állam területén. A terv elfogadja a törvénytelen valóságot, amit a megszálló teremtett. Olyan térképeket mutat be, amelyek megegyeznek az 1967-ben Izrael által készítettekkel. A leendő Palesztin állam nem rendelkezne nemzetközi határokkal, se Jordániával, se Egyiptommal nem lenne határos, és nem lenne teljesen szuverén. A Palesztin területek földrajzilag nem lennének teljesen összefüggőek: hidakkal és alagutakkal lennének összekötve. Izrael rendelkezne a tengerrel és a légtérrel, mindez pedig megegyezik az izraeli annektálási tervvel.

7. Hogyan fogja befolyásolni az izraeli annexió terv a palesztinok életét és földjét?

Az annexiós terv a palesztin állam létét fenyegeti a tervezett annexió nagyságától függetlenül. A terv szándéka uralkodni a terület fölött, ugyanakkor nem vállalni felelősséget a lakosságért, lásd a kelet-jeruzsálemi palesztinok helyzetét. Izrael ideiglenes lakosoknak tekinti a palesztinokat, de a hatalma fölöttük és a területek fölött végleges. Az annexió megfosztja a palesztinokat attól a joguktól, hogy saját államot hozzanak létre, véglegesíti Ciszjordánia és Gáza szétválasztását, véglegesen megszünteti a zöld vonalat, ami a két állam alapját képezi. Ez a terv visszautasít minden nemzetközi erőfeszítést, ami 27 éve zajlik a béke eléréséért, a megszállás megszüntetéséért és a palesztin függetlenségért. A terv akadályozza a palesztin társadalom fejlődését, utat nyit további földek elfoglalásához, további palesztin házak lerombolásához, és a lakosság elűzéséhez. A terv megvalósítása után fokozni fogja Izrael a palesztinok szenvedését, a törvénytelen telepesekkel egyeztetve és koordinálva.

8. Mi a palesztin vezetés válasza a kihirdetett annexióra?

A palesztin elnök, Mahmúd Abbász kijelentette 2020 májusában, hogy a Palesztin Állam és a Palesztin Felszabadítási Szervezett felmondja az izraeli féllel megkötött megállapodásokat, beleértve a biztonsági együttműködést, és értesítette az izraelieket és az amerikaiakat a döntésről.

A palesztin fél nem fogja egyedüliként betartani a megállapodásokat, ahogy az elmúlt negyedszázad alatt, a megszállás alatt. A palesztin vezetés elkezdte kidolgozni terveit a palesztin lakosságot érintő szolgáltatásokat illetően, az egészségügyi, oktatási és biztonsági téren. A palesztin vezetés nem fogja elfogadni az izraeli-amerikai paktumokat és a szegregációt.

9. Hogyan reagált a nemzetközi közösség? Mik a szükséges lépések?

A világ országainak a többsége elutasította a tervet, de nem volt egységes álláspont a szükséges lépésekről Izraellel szemben, mely folyamatosan megszegi a nemzetközi törvényeket és jogot. A nemzetközi közösség felelős az izraeli tettekért, és tennie kell azért, hogy véget érjen a megszállás. A palesztin vezetés felszólítja a nemzetközi közösséget, hogy vállalja a felelőséget, és tartassa be Izraellel a nemzetközi jogot és az ENSZ határozatait. A palesztin vezetés arra kéri a világ államait, akik még nem ismerték el a palesztin államot az 1967-es határokon, Kelet-Jeruzsálem fővárossal, hogy tegyék meg azonnal.

Nem lehet megállítani az Izraeli annexiós terveket, csak valóságos lépésekkel, beleértve a szankciókat. Az ENSZ 3414-es határozata, amelyet 1975-ben fogadott el, felszólítja a világ országait, hogy ne nyújtsanak gazdasági vagy katonai segítséget Izraelnek, amíg meg nem szünteti a megszállást. Ezen kívül a Biztonsági Tanács 2334-es számú határozata felszólítja a világ országait, hogy tegyenek különbséget az izraeli területek, és azok a területek között, melyeket 1967-ben foglalt el. A világ országai kötelesek nem elismerni a jelenlegi törvénytelen helyzetet, amit Izrael teremtett a megszállt területeken. A világ országainak nem lenne szabad kereskedelmi tevékenységet folytatni a törvénytelen telepekkel, és nem lenne szabad beengednie piacaira a telepeken gyártott termékeket.

10. Hogyan tovább?

Az egyetlen megoldás a nemzetközi jogon és az ENSZ határozatai alapján létrejövő politikai rendezés, nem pedig a brutalitás és a szegregáció, ahogy azt az izraeli és az amerikai vezetés képzeli.

Az egyetlen megoldás a béke megteremtéséhez a Közel-Keleten, a kétállami verzió, ami még nem bukott meg – ami megbukott, az csupán egy amerikai béketerv, ami kizárólag Izrael érdekeit szolgálja. A nemzetközi közösség feladata és felelőssége egy valós és teljes béketerv indítása, a nemzetközi jog alapján és a palesztin béketerv alapján, amit a palesztin elnök Mahmúd Abbász javasolt a Biztonsági Tanácsnak 2018 februárjában egy nemzetközi békekonferencián.

A palesztin vezetés azon munkálkodott az utóbbi időn, hogy létrejöjjön egy nemzetközi békekonferencia teljes hatáskörrel, a nemzetközi jogon, a nemzetközileg elfogadott megállapodások alapján. Ennek a konferenciának biztosítania kell a kétállami megoldást, a független Palesztin Állam létrejöttét az 1967 határon, Kelet-Jeruzsálem fővárossal, meg kell oldania a menekültek ügyét az 194-es határozat alapján, valamint a palesztin foglyok szabadon engedését. Ezen konferencia megvalósítására szólította fel a palesztin elnök az ENSZ főtitkárát.

Forrás: The Threat of Annexation: Israel’s Acquisition of Lands, Belonging to the State of Palestine, by Force

Nem hivatalos fordítás