Az Iszlám Együttműködés Szervezete (OIC) 2020. február 3-án Dzsiddában tartotta rendkívüli ülését a Trump-kormány közel-keleti “béketervévről”. A Szervezet egyértelműen elutasítja az “évszázad üzleti tervét”.

Az OIC sajnálatát fejezte ki a teljes mértékben az izraeli narratívát követő tervvel kapcsolatban, amely a Palesztin Állam megszállt területeinek annektálását támogatja a megszálló izraeli halatom biztonságának ürügyén, teljességgel megsértve a nemzetközi jog elveit, az ENSZ határozatai és a kapcsolódó nemzetközi határozatokat.

Az OIC Alapokmányának elveiből és célkitűzéseiből, valamint az Muszlim Világközösség (Umma) történelmi, erkölcsi és jogi felelősségéből kiindulva, Palesztinát támogatva hozta meg döntését, lévén Palesztina és Al-Quds Al-Sharif (Jeruzsálem) az Umma központi kérdése. Átfogó és igazságos béke csak az izraeli betelepítés megszüntetésével jöhet létre, Jeruzsálem fővárossal, összhangban a nemzetközi joggal és a vonatkozó ENSZ határozatokkal.

Az ENSZ Alapokmányával, célkitűzéseivel, és határozataival összhangban, melyek elfogadhatatlannak nyilvánítják a mások területének erőszakos megszerzését, valamint elutasítva a palesztin nép jogainak aláásását célzó minden álláspontot, eljárást és kezdeményezést, az alábbiakat rögzíti az OIC ülése:

 1. Ismételten megerősíti a Palesztin ügy és Jeruzsálem központi voltát az Ummában és megerősíti, hogy Kelet-Jeruzsálem mint a Palesztin Állam örök fővárosa arab és iszlám voltát.
 2. Hangsúlyozza, hogy a közel-keleti régió békéje és biztonsága az izraeli megszállást megszüntetésével érhető el, ami a Palesztin Állam 1967-ben megszállt területéről és mindenekelőtt Jeruzsálem szent városából való teljes kivonulást jelent, valamint annak biztosítását, hogy a palesztin nép visszakapja elidegeníthetetlen jogait, köztük az önrendelkezés jogát, és szuverenitást légtere, tengeri térsége, parti vizeire és természeti erőforrásai felett, továbbá a nemzetközi jog, a nemzetközi hatóságok határozatainak és OIC által 2005-ben Mekkában elfogadott az Arab Béketerv betartását.
 3. Megerősíti, hogy az amerikai kormány 2020 január 28-án bejelentett “terve” híjján van a igazságosság minimális követelményeinek és megsemmisíti a béke alapjait, mint amilyenek a békés megoldásra irányuló, a palesztin nép elidegeníthetetlen jogainak tiszteletben tartását célzó elfogadott nemzetközi feladattervek. A Trump-féle “terv” a nemzetközi jog elveit is aláássa, ideértve a ideértve a mások területének erőszakos megszerzésének elfogadhatatlanságát, legitimizálva a gyarmatosítást és annak következményeit, valamint destabilizálva a nemzetközi békét és biztonságot.
 4. Visszautasítja az amerikai-izraeli tervet, minthogy az nem felel meg a palesztin nép minimális törekvéseinek és törvényes jogainak, továbbá ellentmond a békefolyamatnak. Az OIC arra szólítja fel tagjait, hogy ne működjön együtt Washingtonnal a Trump-béketerv megvalósításában.
 5. Felszólítja az amerikai kormányt, hogy tartsa be a nemzetközileg elfogadott feladatokat az igazságos, tartós és átfogó béke érdekében.
 6. Ismételten megerősíti, hogy elutasít minden olyan tervet, alkut, kezdeményezést, ami nem áll összhangban a palesztin nép nemzetközileg elfogadott törvényes és elidegeníthetetlen jogaival, vagy amelyek nem felelnek meg közel-keleti békefolyamat nemzetközileg (leginkább a nemzetközi jog, az ENSZ és az arab békekezdeményezés) rögzített lépéseinek, bárki legyen is az előterjesztő.
 7. Izraelt, az illegális megszálló hatalmat teszi felelőssé a helyzet romlásáért, minthogy megtagadja a vonatkozó megállapodásokat, gyarmatosító politikát folytat, területeket annektál, telepeket létesít, diszkriminál, etnikai tisztogatást folytat a palesztin néppel szemben a megszállt palesztin területeken, ide értve Kelet-Jeruzsálemet is.
 8. Figyelmezteti Izraelt, a megszálló hatalmat, hogy ne tegyen semmilyen lépést vagy intézkedést a gyarmatos megszállás véglegesítésére a Palesztin Állam területén és felszólítja a nemzetközi közösséget és a nemzetközi szervezeteket, hogy szálljnak szembe minden ilyen intézkedéssel.
 9. Elítél és visszautasít minden olyan nyilatkozatot – bárki tegye is -, amely támogatja a megszállás elnyújtását és a terjeszkedő gyarmatosítást a palesztin nép legitim nemzeti jogainak – mindenekelőtt önrendelkezési joguk – kárára.
 10. Teljes támogatásáról biztosítja a palesztin népet és annak egyetlen és legitim képviselőjét, a Mahmúd Abbász elnök által vezetett Palesztin Felszabadítási Szervezetet; szembeszáll minden olyan összeesküvéssel, ami palesztin nép elidegeníthetetlen jogait célozza, és ennek fényében felszólítja tagállamait, hogy jogi, politikai és diplomáciai erőfeszítéseikkel támogassák a palesztinokat minden nemzetközi fórumon.
 11. Hangsúlyozza, hogy vállalva erkölcsi és jogi kötelezettségeiket, a tagállamoknak együtt kell működniük a nemzetközi közösség államaival és intézményeivel, mindenek előtt az ENSZ Biztonsági Tanácsával annak érdekében, hogy elejét vegyék minden, a nemzetközi jogba és az ENSZ vonatkozó határozataiba ütköző intézkedésnek vagy javaslatnak.
 12. Hangsúlyozza a Palesztin Állam szuverén jogát az 1967-ben megszállt területei – különös tekintettel Kelet-Jeruzsálemre -, légtere, tengeri térsége, parti vizei, természeti erőforrásai és a szomszédos országokkal közös határai felett. Ismételten megerősíti elköteleződését a kétállami megoldás mellett, amely az egyetlen nemzetközileg is támogatott megoldás, a nemzetközi jog és az ENSZ határozatai alapján.
 13. Hangsúlyozza a békéhez való ragaszkodást, mint a konfliktus megoldásának stratégiai lehetőségét, kétállami megoldásra alapozva, amely biztosítja a Palesztin Állam szuverenitását, az 1967. június 4-i határokkal, Kelet-Jeruzsálem fővárossal, a nemzetközi határozatokkal összhangban. Újra megerősíti a Mahmúd Abbász palesztin elnök által az ENSZ Biztonsági Tanácsa előtt 2018. február 20-án bemutatott politikai indítvány, fontosságát – a dokumentum nemzetközi békekonferencia összehívására és egy többoldalú nemzetközi mechanizmus létesítésére szólít fel a békefolyamat érdemi újraindítása érdekében, világos időkereteken belül, nemzetközi konszenzusra és a nemzetközi jog elveire alapozva.
 14. Felkéri a Főtitkárt, hogy tájékoztassa a megfelelő nemzetközi feleket OIC álláspontjáról.